Contactgegevens

www.tentverkoop.nl

Herenweg 117
2402 ND Alphen aan den Rijn

Tel: +31 (0)172 24 12 06
E-mail: info@tentverkoop.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TentVerkoop Regtvoort B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tentverkoop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TentVerkoop Regtvoort B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw vragen te beantwoorden.
 • Om u van een geschikte offerte te kunnen voorzien.
 • TentVerkoop analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Voor marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden voor onze nieuwsbrief, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

TentVerkoop Regtvoort B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TentVerkoop Regtvoort B.V.) tussen zit. TentVerkoop Regtvoort B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact Online : boekhoudprogramma en tevens klantenregister

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TentVerkoop Regtvoort B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : 1 jaar : voor afwikkeling en marketingdoeleinden
 • Adresgegevens : 1 jaar : voor afwikkeling
 • Telefoonnummer : 1 jaar : voor afwikkeling
 • E-mailadres : 1 jaar : voor marketingdoeleinden
 • IP-adres : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

TentVerkoop Regtvoort B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TentVerkoop Regtvoort B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Error: The domain TENTVERKOOP.NL is not authorized to show the cookie declaration. Please add it in the cookie manager to authorize the domain.

Het meten van webstatistieken

TentVerkoop maakt gebruik van Google Analytics om de webstatistieken te meten. Google Analytics is een service van Google. Voor Google Analytics worden er ‘analytische cookies’ geplaatst op de website. Hierboven in het schema kunt u zien welke cookies Google Analytics gebruikt. Door middel van deze cookies zijn wij in staat om onze website kwalitatief te verbeteren en effectiever te maken. Wanneer er voldaan wordt aan 4 belangrijke privacy punten zoals deze zijn opgesteld door Google Analytics is het niet nodig om expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van deze analytische cookies. Onderstaande punten zijn door TentVerkoop aangepast voor het gebruik van Google Analytics:

 

 1. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics.
 2. Google Analytics is zo ingesteld dat er rekening wordt gehouden met uw privacy. Uw digitale gegevens, zoals uw ip-adres, worden zo veel mogelijk anoniem weergegeven. De laatste cijfers van uw ip-adres zijn niet zichtbaar.
 3. Er worden geen gegevens gedeeld met Google Analytics. Vaak staat deze optie automatisch ingesteld, bij TentVerkoop hebben we dit echter uitgeschakeld.
 4. U wordt op onze website geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TentVerkoop Regtvoort B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tentverkoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TentVerkoop Regtvoort B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TentVerkoop Regtvoort B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tentverkoop.nl.


Copyright © 2019 Kontent Structures. All rights reserved