Privacyverklaring

Contactgegevens

Kontent Structures Sales
H.A. Lorentzweg 1
2408 AS Alphen a/d Rijn
Nederland
info@kontent-structures.com
+31 (0)172 - 24 12 06


Kontent Structures Rentals
Zuidzijde 128
2411 RX Bodegraven
Nederland
info@kontent-structures.com
+31 (0)172 - 61 19 90


Kontent Structures Metal Works
H.A. Lorentzweg 1
2408 AS Alphen a/d Rijn
Nederland
info@kontent-structures.com
+31 (0)172 - 72 62 22

Verwerking persoonsgegevens

Kontent Structures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie of komen samen met u tot een andere oplossing voor het probleem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Kontent Structures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw vragen te beantwoorden.
 • Om u van een geschikte offerte te kunnen voorzien.
 • Kontent Structures analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Voor marketingdoeleinden. Het is mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden voor onze nieuwsbrief, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kontent Structures neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kontent Structures) tussen zit. Kontent Structures gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact Online : boekhoudprogramma en tevens klantenregister

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Kontent Structures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : 1 jaar : voor afwikkeling en marketingdoeleinden
 • Adresgegevens : 1 jaar : voor afwikkeling
 • Telefoonnummer : 1 jaar : voor afwikkeling
 • E-mailadres : 1 jaar : voor marketingdoeleinden
 • IP-adres : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website : 2 jaar : om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Kontent Structures verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kontent Structures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Het meten van webstatistieken
Kontent Structures maakt gebruik van Google Analytics om de webstatistieken te meten. Google Analytics is een service van Google. Voor Google Analytics worden er analytische cookies geplaatst op de website. Hierboven in het schema kunt u zien welke cookies Google Analytics gebruikt. Door middel van deze cookies zijn wij in staat om onze website kwalitatief te verbeteren en effectiever te maken. Wanneer er voldaan wordt aan 4 belangrijke privacy punten zoals deze zijn opgesteld door Google Analytics is het niet nodig om expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van deze analytische cookies. Onderstaande punten zijn door Kontent Structures aangepast voor het gebruik van Google Analytics:

 1. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics.
 2. Google Analytics is zo ingesteld dat er rekening wordt gehouden met uw privacy. Uw digitale gegevens, zoals uw ip-adres, worden zo veel mogelijk anoniem weergegeven. De laatste cijfers van uw ip-adres zijn niet zichtbaar.
 3. Er worden geen gegevens gedeeld met Google Analytics. Vaak staat deze optie automatisch ingesteld, bij Kontent Structures hebben we dit echter uitgeschakeld.
 4. U wordt op onze website geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kontent Structures en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kontent-structures.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kontent Structures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Kontent Structures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kontent-structures.com.

Gesprek aanvragen