Algemene voorwaarden

Artikel 1: KS Rentals B.V., KS Sales B.V. en Kontent Structures GmbH.
KS Rentals B.V. (Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 63212021), KS Sales B.V. (Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 29048435) en Kontent Structures GmbH (Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer HRB 16591 – Amtsgericht Kleve) (hierna gezamenlijk verder: ‘Kontent’) zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bodegraven (Nederland), respectievelijk Alphen aan den Rijn (Nederland) en respectievelijk Kleve (Duitsland). Alle vennootschappen worden in het hiernavolgende gezamenlijk ook wel aangeduid als Kontent.

Artikel 2: toepasselijkheid en wijzigingen
Op alle overeenkomsten tussen Kontent en haar contractant (verder: ‘Contractant’) zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Kontent van toepassing. Kontent behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Die gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan vervolgens óók ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 3: offertes, aanbiedingen
Alle offertes en (andere) aanbiedingen van Kontent zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van onder meer fouten en (prijs)wijzigingen.

Artikel 4: prijsaanpassing, betaling, en verzuim
Kontent kan en mag haar prijzen te allen tijde aanpassen. Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Kontent te bepalen wijze. Bij niet tijdige betaling is Contractant van rechtswege in verzuim en is deze náást de wettelijke (handels)rente tevens administratiekosten van EUR 50 verschuldigd. Indien Kontent overgaat tot incasso van het verschuldigde bedrag is Contractant tevens 15% incassokosten over de hoofdsom verschuldigd.

Artikel 5: annulering
In geval van annulering door Contractant wordt in ieder geval vijfentwintig (25) procent van de orderprijs als annuleringkosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Kontent op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Reeds door Kontent aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, dienen in geval van annulering hoe dan ook te worden afgenomen bij gebreke waarvan Contractant gehouden is terstond alle hieruit voortvloeiende kosten aan Kontent te voldoen. Annuleringen dienen overigens steeds schriftelijk te geschieden en door Kontent te worden bevestigd.

Artikel 6: leveringstermijn
De door Kontent aangegeven en overeengekomen leveringstermijn is steeds louter indicatief. Wijziging van de door Kontent opgegeven leveringstermijn geeft Contractant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De zaak geldt als geleverd wanneer het voor verzending door of namens Kontent gereed is.

Artikel 7: risico- en eigendomsovergang, verzekering
Bij levering van een zaak (vgl. artikel 6) gaat het risico op Contractant over voor alle directe en indirecte schade die aan, door of vanwege een zaak mocht ontstaan. Alle door Kontent geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Contractant de verplichtingen (inclusief rente en kosten) uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is nagekomen. Een huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren niet verlengd hoewel het risico volledig bij Contractant blijft. Contractant dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering. Behoudens de (gehuurde) zaak dient onder meer ook het risico ter zake van aanspraken van derden (materieel en immaterieel) te zijn verzekerd.

Artikel 8: garantie
Garantie op de door Kontent geleverde zaken is beperkt tot de fabrieksgarantie. Voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden kan door Contractant geen succesvol beroep op garantie worden gedaan. Indien Contractant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kontent tot (de)montage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke succesvolle aanspraak uit hoofde van garantie. Indien Contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Kontent gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Kontent hoe dan ook met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie (hoe ook genaamd) gehouden.

Artikel 9: reclameren, wijze van retourneren
Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen een maand vóór het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding waarvan elke aanspraak tegen Kontent voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig gemaakt te worden. Retourneringen dienen deugdelijk en milieuvriendelijk en op zodanige wijze verpakt, beveiligd en vervoerd worden dat zij Kontent in goede staat bereiken.

Artikel 10: beperking aansprakelijkheid
De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Kontent voor schade voortvloeiend uit, of verband houdende met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Kontent wordt uitgekeerd. Indien ter zake om welke reden dan ook geen dekking bestaat en/of geen uitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, zulks met een maximum van EUR 25.000. Kontent is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Contractant vrijwaart Kontent overigens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Contractant toerekenbaar is. Elke aansprakelijkheid van Kontent vervalt hoe dan ook door het verloop van zes maanden, te rekenen vanaf de schadedatum. Contractant is aansprakelijk voor alle schade aan de (gehuurde) zaak, waaronder doch niet uitsluitend, schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en tenietgaan. Contractant is voorts aansprakelijk voor alle door of namens Kontent gemaakte reparatie- en reinigingskosten. Contractant is tevens aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt in verband met (het gebruik van) de (gehuurde) zaak.

Artikel 11: opschorting en ontbinding
Kontent is in geval van overmacht gerechtigd hetzij om de verplichtingen uit de overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten met een maximum van zes maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks overigens zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien Kontent ten tijde van het intreden van de overmacht situatie reeds een deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd, wordt deze gefactureerd als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Kontent heeft het recht de overeenkomst(en) zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie te houden is onder meer in geval van surseance van betaling of faillissement, ontbinding of bedrijfsbeëindiging van Contractant dan wel indien en zodra Contractant de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet, niet geheel of niet tijdig nakomt.

Artikel 12: inkoop door Kontent
Bij levering door Contractant aan Kontent geldt dat contractant garandeert dat de levering (i) van goede kwaliteit en uitvoering en voorts vrij van gebreken is, (ii) in overeenstemming is met het bepaalde in de overeenkomst en specificaties, (iii) geschikt is voor het doel waarvoor de levering uit de aard der zaak of blijkens de order is bestemd, (iv) voldoet aan de in Nederland en in het land van levering geldende wettelijke eisen en overige toepasselijke (internationale) overheidsvoorschriften en (v) voldoet aan de gangbare normen en standaarden.

Artikel 13: schades gedurende verblijf bij Kontent
Gedurende het verblijf, uit welke hoofde dan ook, van de zaak of zaken van Contractant bij Kontent blijven schades steeds voor rekening en risico van Contractant. De bepalingen omtrent bewaarneming volgens de negende titel van boek 7 BW en art. 6:27 BW vinden geen toepassing.

Artikel 14: toepasselijk recht en competentie
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. De voorwaarden zijn ook in het Engels en Duits vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend. Op de rechtsverhouding tussen Kontent en Contractant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Deze algemene voorwaarden, versie 010619, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummers 63212021 en 29048435 en zijn tevens te raadplegen op www.kontent-structures.com.

Gesprek aanvragen